BÖLCSEK Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A httsp://www.bolcsek.hu URL alatt elérhető weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) a BÖLCSEK Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet (Székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. Alapítás éve: 2017; Adószám: 26124009-2-42) a továbbiakban: Munkáltató) üzemelteti.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza az ezen weboldalak keretén belül végzett szolgáltatások vonatkozásában a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A weboldal keretén belül nyújtott szolgáltatások igénybevételével a felhasználók elfogadják jelen nyilatkozat feltételeit.

I. Jogszabályok
Munkáltató a weboldal keretén belül végzett szolgáltatás nyújtása során a felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokkal összhangban kezeli, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:
– a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény.

II. Általános adatkezelési elvek
A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben gyűjtött és rögzített személyes adatok kizárólagos kezelője a BÖLCSEK Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet. Az adatkezelés során a Munkáltató adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Az adatkezelés célja, hogy a felhasználók regisztrációja során megadott személyes adatait Munkáltató az általa fenntartott zárt rendszerű elektronikus munkaközvetítő adatbázisban (a továbbiakban: „Adatbázis”) elhelyezze, kezelje (összegyűjtse, tárolja, rendszerezze, felhasználja, törölje), feldolgozza. Harmadik személyek felé, akik ehez az adatbázishoz Munkáltató engedélyével munkaerő-keresés céljából használják (a továbbiakban: „Adatfelhasználók”) csak és kizárólag olyan adatokat (esetlegesen név, rendszeren belüli elérhetőség, telefonszám, emailcím) továbbít, mely felhasználó feladatainak elvégzéséhez elengedhetetlen.

Különleges és érzékeny adatokat Munkáltató harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem ad ki, ez alól kivételt képezhetnek bírósági, hatósági eljárások, pénzügyi- és számviteli műveletek. Az adatkezelés jogalapja az, hogy felhasználók a regisztrációval hozzájárulnak ahhoz, hogy ezen cél érdekében Munkáétató a személyes adataikat kezelje, feldolgozza és Adatfelhasználók részére továbbítsa.

A Weboldalon történő regisztráció (melynek célja az Nyugdíjasszövetkezetbe való belépés) során az adatszolgáltatás kötelező.

A regisztrációval felhasználó tudomásul veszi, hogy a megadott személyes adatait Munkáltató az Adatbázisban elhelyezze, kezelje (összegyűjtse, tárolja, rendszerezze, felhasználja, törölje), feldolgozza, majd továbbítsa az Adatfelhasználók felé. A regisztráció során Munkáltató csak olyan személyes adatot kér a felhasználóktól, mely kötelezettségei, feladatai és szolgáltatásai céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.
A regisztráció során minimálisan kötelezően megadandó adatok az alábbiak: vezetéknév, keresztnév, email cím, telefonszám, születési hely és idő, édesanyja leánykori neve, TAJ kártya azonosító, Személyi igazolvány azonosító, bankszámla-szám, állampolgárság, tartózkodási helye bármilyeb területen szerzett szaktudás és/vagy tapasztalata, nyelvtudása. Opcionálisan megadható adatok: közösségi portálokon található nyilvános profilok elérhetősége, fénykép, önéletrajz, motivációs levél, illetve egyéb vonatkozó dokumentumok is feltölthetők.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy azzal, hogy a személyes adatokat Adatbázisba illeszti, a Munkáltató nem vállal olyan kötelezettséget, hogy a felhasználó számára állást, avagy munkaerőt kereső személyekkel történő kapcsolatfelvételt biztosít.
Felhasználó hozzájárul, hogy a Munkáltató személyes adatait a regisztrálás során használt adatbázistól eltérően más, a Munkáltató által zárt rendszerben működtetett adatbázisába mozgathatja.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a személyes adatainak az Adatbázisban történő elhelyezése nem biztosít a felhasználó számára semmilyen szerzői jogot az Adatbázissal kapcsolatosan.

Felhasználó hozzájárul, hogy a Munkáltató a regisztráció során megadott email címére küldött levélben tájékoztassa a regisztráció során pontosított, az önéletrajzban szereplő adatainak megfelelő állásajánlatokról.
Felhasználó hozzájárul, hogy az adatbázisban megadott email címére a Munkáltató a szolgáltatásairól, a felhasználás újdonságairól tájékoztatót küldjön.
A Weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában a Munkáltató szellemi alkotása.
A Munkáltató által közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (például cikkek, fényképek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a 1999. évi LXXVI. törvény keretein belül szabad. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

III. Felelősség
A regisztráció során megadott személyes adatok tekintetében a felhasználót terheli a felelősség, hogy azok megfelelnek a valóságnak, az aktuális állapotot mutatják, továbbá nem tartalmaznak semmilyen félrevezető információt a végzettségére, szakmai tapasztalataira vagy személyes tulajdonságaira vonatkozólag. Felhasználó tudomásul veszi, hogy felelősséggel tartozik minden olyan kárért, melyet harmadik személyek a felhasználó által megadott személyes adatok valótlansága, pontatlansága vagy hiányossága miatt szenvednek el. Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a Munkáltató nem vállalja a felelősséget azon esetleges károkért, amelyek a személyes adatok valótlanságából, pontatlanságából vagy hiányosságából kifolyólag keletkeztek.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Munkáltató okkal feltételezi, vagy az Adatbázisban elhelyezett Személyes Adatokból egyértelműen kitűnik, hogy az Adatbázisban elhelyezett Személyes Adatok valótlanságot tartalmaznak, vagy ellentétben állnak a szokásos gyakorlattal vagy etikai normákkal, a Munkáltatónek jogában áll az elhelyezett Személyes Adatokat az Adatbázisból minden ellenszolgáltatás nélkül eltávolítani.
Munkáltató a felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele érdekében megadott információkért a felelősséget kizárja. Amennyiben Munkáltató tudomást szerez arról, hogy
a) felhasználó más személy személyes adatait adja meg és ezzel jogszabályt vagy harmadik személy jogait sérti,
b) Munkáltató által nyújtott szolgáltatás keretein belül nyilvánosan vagy jogellenesen megszerzett személyes, vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait, vagy jogszabályt sértő módon használja, vagy
c) jelen adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseit megszegte.

Munkáltató haladéktalanul megteszi a szükséges lépéseket a jogi felelősségrevonás érdekében, illetve károkozás esetén kár megtérítése érdekében.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Munkáltató nem tartozik felelősséggel a személyes adatoknak az Adatfelhasználók által történő semmilyen olyan felhasználásáért, amely ellentétes a vonatkozó jogszabályokkal illetve a felhasználó által adott hozzájárulással. a Munkáltató nem felelős annak biztosításáért, hogy az Adatfelhasználók a külső forrásból esetlegesen hozzájuk került Személyes Adatokat bizalmasan kezelik.

A Weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését Munkáltató kizárja.

III. Joggyakorlás, jogorvoslat
Felhasználó bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatainak kezeléséről privacy@bolcsek.hu címen. Kérésére Munkáltató részletes tájékoztatást nyújt az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatást Munkáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadja.
Felhasználó bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.
A valóságnak meg nem felelő személyes adatot Munkáltató köteles helyesbíteni.

Az 1992. évi LXIII. törvény szerint Munkáltató köteles továbbá törölni a felhasználó személyes adatait, amennyiben:
a kezelése jogellenes,
a felhasználó kéri,
hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt,
azt bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A Munkáltató – az adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a felhasználót írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Munkáltató köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a felhasználó a Munkáltató döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Felhasználó személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt vagy az adatvédelmi biztos közreműködésével is érvényesítheti az 1992. évi LXIII. törvényben meghatározottak szerint.

IV. „Cookie”-k
A Weboldal egyes részeinek letöltésekor Munkáltató automatikusan kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfile-okat helyez el a felhasználó számítógépén (‚cookie‘). Az adatfile-ok a Weboldal egyes funkcióinak kifogástalan működéséhez szükségesek. Az adatfájlok használatának eredményeképpen a Munkáltatóhöz került adatokat a Munkáltató nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Felhasználó a számítógép böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha Munkáltató adatfile-t kíván elhelyezni a számítógépén, vagy a cookie-k küldését meg is tilthatja.
A Weboldalra való belépéssel számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófile készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, a Munkáltató kizárólag a Weboldal fejlesztése érdekében használja fel őket. Az IP cím és a naplófile személyes azonosításra nem alkalmasak, azonban egyes esetekben személyes adatnak minősülhetnek. A naplófájlok naponta frissülnek, ezekről statisztika készül és a havi rendszerességgel keletkező naplóállományokat Munkáltató 90 napig tárolja. Az ideiglenesen rögzített IP-címeket Munkáltató semmilyen más olyan adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

Jogi nyilatkozat
Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat! A BÖLCSEK Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet internetes oldalain elérhető szolgáltatás igénybevételével, vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg weboldalainkat!

Információk:
A BÖLCSEK Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet minden észszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a BÖLCSEK Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet oldalain közölt minden információ pontos legyen azok feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a BÖLCSEK Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen honlapokon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a portált vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A BÖLCSEK Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet nem vállal felelősséget a portálon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

A https://www.bolcsek.hu portálon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége. A BÖLCSEK Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet nem vállal felelősséget a portálhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

A BÖLCSEK Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a portál használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bármely külső személy által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a BÖLCSEK Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet honlapjairól más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a BÖLCSEK Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

Szerzői jog:
A BÖLCSEK Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet honlapjai, illetve az azokon található minden képi-, hang- és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a BÖLCSEK Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a BÖLCSEK Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezett fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A BÖLCSEK Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet minden tudomására jutott jogsértéssel szemben maradéktalanul fellép.

Kelt: Budapest, 2018. Január 24.